Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το νέο πολυνομοσχέδιο - Αλλαγές στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και  θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ΦΠΑ:
 

 Αναλυτικά 


α. Συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με την φορολογητέα αξία σε ειδικές περιπτώσεις και ορίζεται ότι ως τέτοια λαμβάνεται: 
ι) για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, μεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεμένων προσώπων (κατά τον Κ.Φ.Ε.), η κανονική αξία, στις περιπτώσεις που η αντιπαροχή είναι κατώτερη αυτής, υπό την προϋπόθεση πως είτε ο προμηθευτής είτε ο λήπτης δεν έχουν πλήρες δικαίωμα έκπτωσης και 
ιι) για τις περιπτώσεις πλειστηριασμού το εκπλειστηρίασμα.
 

β. Τροποποιούνται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, σχετικά με το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Στο καθεστώς αυτό (απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ) επιτρέπεται πλέον να υπάγονται και όσοι για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών, ενώ παύει να είναι υποχρεωτική η διετής παραμονή στο καθεστώς των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων και οι υποκείμενοι μπορούν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς από το επόμενο έτος. Επίσης, ορίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ορίου υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς οι μεταβιβάσεις παγίων και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Οι νέες διατάξεις ισχύουν από 1.1.2019.    (άρθρο 111)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40949

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου